برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

هنر اردوداری - بررسی ضرورت‌های اردو

نویسنده و پژوهشگر: مرتضی قضایی
مقدمه
یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای انتقال مفاهیم به گروه هدف، برنامه اردویی می‌باشد. در تعریف اردو به «جمع بودن افراد» که گزینه مشترک در فرهنگ دهخدا،معین و عمید است اشاره شده و به هیچ گروه سنی خاصی اختصاص نداده‌اند. لذا از ظرفیت تربیتی اردو برای گروه نونهال تا حتی کهنسال هم می‌توان استفاده نموداگرچه توجه به ویژگی اثر پذیری نوجوان و جوان این دوران از اهمییت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
اردو فعالیتی سازمان یافته، نظام‌مند و هدفمند است که به صورت گروهی و با برنامه‌های معین، تحت نظارت وهدایت مربی در محیطی خارج از محدوده فعالیت‌های روزمره برگزار می‌گردد. 1
ارکان اردو
با قرار گرفتن شش ضلع در کنار یکدیگر می‌توان اردویی مناسب وتأثیرگذار داشت که هر ضلع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
ضلع اول:مسئول اردو ومربی؛ انتخاب درست و شایسته مسئول اردو و مربی می‌تواند در پیشبرد اهداف اردو نقش اساسی ایفا کند. مدیریت، نظم، خلاقیت، شجاعت، خوش اخلاقی و آشنا بودن برای اعضای اردو ازمهمترین ویژگی‌های مسئول اردو ومربی بشمار می‌رود.
ضلع دوم:اعضای شرکت کننده؛به تحقیق ثابت شده آنجا که افراد در اردو با گزینش و دقت نظر انتخاب می‌شوند وتنها رسیدن به حد نصاب ظرفیت اردویی معیار نباشد، حتی اگر افراد انتخاب شده از حد نصاب هم کمتر باشند اردو پرثمرتر و بهتر برگزار می‌شود و به اهداف از پیش تعیین شده بهتر می‌توان رسید.
ضلع سوم:اهداف اردو؛ اهداف اردو می‌تواند از کسب تجربه و افزایش مهارت‌های زندگی اجتماعی آغاز شود وتا آرامش و تخلیه فشارهای روحی و درونی برای بزرگسالان ادامه یابد.
این اهداف متناسب با گروه هدف تعیین می‌گردد که بعضی از اهداف اردو را می‌توان چنین برشمرد:
1.هدف‌های علمی و پژوهشی
2.جهادی وسازندگی
3.ورزشی
4.سیاحتی وزیارتی
5.تاریخی
6.تفریحی  و ...
ضلع چهارم: برنامه‌های اردو؛ آنچه در برنامه‌ریزی اردویی نقشی کلیدی ایفا می‌کند، آموزش غیرمستقیم است اگرچه می‌توان متناسب با اهداف علمی وآموزشی برنامه‌های مستقیم و کارگاهی نیز استفاده نمود اما غیر مستقیم بودن، شادی و تنوع در برنامه‌ها، حتی روزمره‌ترین فعالیت‌های  فرد را (مثل غذا خوردن) می‌تواند به بهترین کلاس آموزشی تبدیل کند که اثری طولانی وماندگار داشته باشد.
اصول برنامه‌ریزی اردویی را به طور خلاصه می‌توان چنین شمرد:
1.برنامه‌ها از قبل تعیین شده و کارشناسی شوند.  2.متناسب با جنسیت، گروه سنی، سطح علمی، نیازمندیها و علایق گروه هدف باشند. 3.متناسب با مدت زمان اردویی برنامه‌ریزی شود (که اردو یک‌روزه یا چند روزه می‌تواند باشد). 4.متناسب با مکان اردویی برنامه‌ریزی شود(دریا ،کوه وجنگل و...). 5.ابزارها و وسایل مورد نیاز از قبل تهیه شوند تا اجرای برنامه دچار مشکل نگردد. 6. نشاط، شادابی، غیرمستقیم بودن و جذابیت در برنامه‌ها لحاظ گردد. 7. مشارکت همه اعضای شرکت کننده و برنامه‌های دست جمعی در کنار برنامه‌های گروهی لحاظ شود(مثل صرف نهار دست جمعی) 8. توان، مهارت و علمیت مربی همواره در برنامه‌ها مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
ضلع پنجم:مکان و امکانات اردو؛متناسب با اهداف اردو و گروه مخاطبین مکان اردو تعیین شود و امکانات لازم پیش از زمان شروع اردو و جمع شدن شرکت کننده‌گان فراهم گردد تا مربی با آسودگی خاطر به امور فرهنگی وتربیتی خود برسد.
ضلع ششم:ارزیابی اردو؛ یکی از مهمترین بخش‌های اردو که برای مربی و شرکت کننده‌گان بسیار حائز اهمیت است ارزیابی می‌باشد.برای مربی از آن جهت که کار خود را در معرض نقد عمومی قرار می‌دهد و توان مربی‌گری خود را می‌سنجد و در عین حال می‌تواند برای اردوهای بعد کسب تجربه نماید و برای اعضای شرکت کننده از آن جهت که به آنها اجازه داده می‌شود تا ابراز نظر کنند و هویت استقلالی خود را تقویت نمایند.

.محمود اکبری چگونه اردو برگزار کنیم؟ ص 14