برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

توهین به مقدسات (Blasphemy)

در بسیاری از ادیان توهین به مقدسات به معنای نکوهش خداوند است. توهین به مقدسات در سومین فرمان از ده فرمان موسی، جرم تلقی شده است. در اسلام و مسیحیت توهین به مقدسات مفهوم گسترده تری دارد و تعبیرات دیگراندیشانه از آموزه ها و سرپیچی از دستورات دینی را نیز در بر می گیرد؛ برای مثال آگوستین ـ قدیس و الهیدان مسیحی ـ تمایز چندانی میان توهین به مقدسات و بدعتگذاری نمی بیند.
 در قرون وسطا توهین به مقدسات، حربه ای در دست حاکمان بود و حکم خاطیان از پرداخت جریمه تا اعدام متفاوت بود. با این وصف در غرب بعد از رنسانس  مجازات هتک حرمت، تنها زمانی عملی می‌شود که آرامش عمومی بر هم زده شود یا احساسات مذهبی مورد اهانت قرار گیرد و در صورتی هم که هتک حرمت خداوند شود، خاطیان مجازات نمی شوند. هتک حرمت خداوند، در قانون کیفری جدید نیامده است و در کشورهایی مانند هلند هم که چنین قانونی وجود دارد، تقریباً هرگز به مرحله اجرا در نمی آید. به طور کلی آنچه در غرب حق آزادیِ بیان خوانده می شود، در نهایت از انتقاد  از نهاد دینی حمایت می کند؛ اما با تمام این اوصاف، توهین به مقدسات از نظر عامه مردم هنوز هم امری زشت و ناپسند است.