برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

نقش عضو در تشکیلات - آدمك‌هاي مسخ‌شده

محقق: معصومه طاهری 

 

يكي از عوامل مهم تشكيل‌دهندة انجمن‌هاي مذهبي كه به نوعي بقا و دوام آنها را نيز تضمين مي‌كند، ‌اعضا و نيروهاي آن هستند. در اساس‌نامة شبكة كاريتاس نيز بر نقش اعضا و وظايفي كه به دوش دارند، تأكيد شده است. ‌بر اين اساس، برای اینکه مؤسسه و انجمن (آژانس ديني كاتوليك) قادر باشد تا به سمت اهداف و برنامه‌هاي تعيين‌شدة خود حرکت کند، تمایل دارد که سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي زيرمجموع، اعضايي پویا و زمان‌شناس داشته باشند و همچنین اطلاع از فرصت‌ها و ضعف‌ها را نیاز ثابت خود بدانند. اعضا باید از زندگی بیاموزند، به چالش‌های جدید پاسخ دهند و بازیگرانی قابل‌اعتماد باقی بمانند.
در اين انجمن تأكيد شده تا اعضا مانند بازيگراني معتمد در مؤسسه فعاليت داشته باشند؛ ‌زيرا در اين صورت دست‌اندركاران و مؤسسان اصلي اين انجمن‌هاي دينيِ مسيحي، نگران هيچ‌گونه تخطي و اهمال از سوي اعضاي زيرمجموعة خود نيستند و اين يعني، دوام و بقاي انجمن ديني. از ديگر مشخصه‌هاي بارز در شبكه‌هاي كاريتاس، نظارت بر عملكرد اعضا و افراد مؤسسه است كه طبق سلسله مراتب موجود، همة اعضا به صورتي تحت نظر مافوق و نيروهاي بالاتر خود هستند، در نتيجه مي‌دانند كه بايد مراقب فعاليت‌هاي خود باشند. بنا به گفتة يكي از كارشناسان و مبلّغان ديني، افراد در شبكه‌هاي ديني مسيحيت، مانند آدمك‌هاي مسخ‌شده‌اي هستند كه مدام در گوش آنها مي‌خوانند تو عضو اين تشكيلات جهاني هستي،‌ تو رسالت بزرگي به عهده داري و... . اين تعابير كه پيوسته به اعضا گفته مي‌شود، آنها را تابع برنامه‌ها و تشكيلات انجمن مي‌كند.
زماني كه افراد عضو اين مؤسسه‌ها مسيحي شوند، طبيعتاً بهتر و راحت‌تر مي‌توان برنامه‌ها را روي آنها اجرا كرد و آنان را تحت كنترل قرار داد.
زماني كه استعمارگران نيز به سرزميني تهاجم مي‌كردند، ابتدا آنها را توسط كشيشاني كه همراه داشتند مسيحي مي‌كردند و بعد از آن يك‌به‌يك برنامه‌هاي خود را به اجرا درمي‌آوردند. در اين حالت ديگر از بابت كارشكني در امور نگراني وجود نداشت؛ البته اين مؤسسه‌ها كارهاي خدماتي هم انجام مي‌دهند. مطابق با برنامه‌هاي موجود در كاريتاس، افراد با عضویت در شبکه، از مزایایی كه بيشتر معنوي است تا مادي برخوردار می‌شوند؛ يعني ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل دوجانبه و انتقادی که جو سازنده‌ای را برای تحلیل مفهومی ایده‌ها و آموزش فراهم می‌كند. توسعة آموزش، به عنوان بخشی از برنامة جامع یکپارچه‌سازی مراکز عضو، موجب اقتدار مجموعه‌ها و انجمن‌ها و تقویت جامعة مدنی مي‌شود. همچنين فضایی برای راه‌حل‌های انعطاف‌پذیر با توجه به نیازها و واقعیت‌ها ايجاد مي‌كند. براي حصول اطمينان خاطر مديران مؤسسه‌هاي ديني از گسترش رابطة كاري در جهت مثبت، ضروري است كه اتحاديه و اعضا با اعتماد به همديگر، عملکردهای مثبت و منفی یکدیگر را تحلیل كنند. با اين سازوكار، اعضا در هر صورت، تحت نظارت و كنترل شبكه، به‌خصوص كليساها هستند.