برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»

معرفی کتاب

مهارت‌های آموزشی

کتاب «مهارت‌های آموزشی: روش‌ها و فنون تدریس» از مجموعۀ کتاب‌های علوم تربیتی انتشارات ِ سمت است کهدکتر حسن شعبانی آن را در چهار بخش کلی تنظیم کرده است.

بخش اول: مبانی نظری تدریس

فصل اول آن اختصاص دارد به: «ماهیت و کارکرد نظریه‌های تدریس». در این فصل، پس از تعریف و تحلیلمفاهیم دیدگاه‌های مکاتب مختلف، نظریه‌های تدریسو کارکردهای تدریسو همچنین «نظریۀ عوامل موثر بر تدریس» بررسی شده است.

بخش دوم: طراحی آموزشی

«منابع تعیین هدف‌های آموزشی»، فصل دوم این کتاب را در برگرفته و شامل مباحثی نظیر تعریف و تحلیلِ مفاهیم، اهداف آموزش، ضرورت تعیین و تنظیم هدف‌های آموزشی و ناظر به نیازهای دانش آموزان و جامعه در دیدگاه متخصصان وانواع حیطه‌های آموزشی است. در فصل سوم،«مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی» در چهار گامِ مجزا، مراحل تحلیلی و تنظیم یک طرح آموزشیِ هدفمند در نظام آموزشی را تشریح کرده است.

بخش سوم: اجرا (عملیاتی کردن برنامه‌های طراحی شده)

«تدریس مستقیم» چهارمین فصل این کتاب و شیوه‌های عملیاتی کردن یک طرح آموزشی بیان شده است. ابتدا تعریف و تحلیل تدریس مستقیم و سپس مبانی نظری و الگوها و روش‌های تدریس شرح داده شده و نویسنده محترم در فصل پنجم،«تدریس غیر مستقیم»، مانند فصل قبل به بررسی این روش تدریس پرداخته است. در همین بخش،فصل ششم کتاب اختصاص دارد به: «تدریس تعاملی» در نظام آموزشی که ابتدا به تعریف و تحلیل و بیان مبانیِ نظری پرداخته و سپس پنج روش از روش‌های تدریس تعاملی را شرح داده است.در فصل هفتم، «تدریس مسئله‌محور» شیوۀ دیگری از انواع روش تدریس را آموزش داده است. در این فصل نیزابتدا این روش را تعریف و سپس مراحل اجرای آن را بیان کرده و الگوها و روش‌های تدریس مسئله محور را بررسی کرده است. همچنین درادامۀ فصل هفتم به «الگوی کاوشگری» اشاره و ساختار و روش‌های این روش تدریس را بیان کرده است.

بخش چهارم: ارزشیابی نتایج فعالیت‌های آموزشی

نویسندۀ محترم در بخش پایانی کتاب و در فصل هشتم، مسئلۀ «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» را مورد دقت قرار داده و پس از بیان مفهوم اندازه‌گیری و ارزشیابیبه اهداف و اهمیت و ضرورت مسئله پرداخته و در ادامه، انواع روش‌های ارزشیابی در نظام آموزشی را شرح داده است.

ویژگی‌های کتاب

دسته‌بندی منظم متناسب با فضای آموزشی، طرح نمودارها و بیان روان و منابع و مآخذ و همچنین واژه‌نامه در پایان کتاب از ویژگی‌های این اثر آموزشی است. آوردن خلاصۀ هر فصل درپایان همان فصل و طرح سؤالاتی برای خودآموزیِ خوانندۀ کتاب، بر ارزش آن افزوده است.