برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

در مصالح اسلام و مسلمین نمی‌توانیم اهل مسامحه باشیم

 

احمد ملکی/ نویسنده و دانش آموخته حوزه علمیه

 

انقلاب روحى بالاتر از سدى است كه شكستيد

از خـداى تبارك و تعالى سلامت و سعادت همه‌تان را مى‌خواهم و همين حس [اسلامی] یكى از امورى است كه انسان به او خـيـلى عـلاقـه پـيـدا مى‌كند، خيلى مايه اميدوارى است. اين انقلاب روحى است كه در ملت پيدا شده، انقلاب روحى بالاتر از سدى است كه شكستيد، شما از اروپا پا شديد، آمديد كه به مردم كمك كنيد. اين انقلاب روحى مهم است. اين را هيچ‌كس نكرده الا خدا؛ خدا مقلب [القلوب است.] شما در بين دست خداى تبارك، دست معنوى خداى تبارك و تعالى هستید كه هـرجـا مـى‌خـواهـد [بـرمـى‌گـردانـد آن را].1

 

تمسک كنيم به ریسمان الهی

«یـدالله مـع الجـمـاعـة» خـداونـد مـى فـرمـايـد: «واعـتـصـمـوا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا» خـوب، مـا اگـر اطـاعت اين امر را كرديم، خداوند ما را واگذار مى‌كند كه ما را بچاپند؟! ما اطـاعـت بـكـنـيـم از امـر خـدا، كـه مـا اعـتـصـام كـنـيـم بـه اسـلام، حـبـل الله هـمـيـن اسلام است، ما اعتصام كنيم به حبل خدا، به اسلام، به قرآن و توجه كنيم بـه او هـمـه‌مـان. تـفرقه هم نداشته باشيم، بعد خدا ما را وادار مى‌كند، واگذار مى‌كند بـه ايـنـكـه مـا را بـچـاپـنـد؟! نـه، ديگر نمى‌شود، اگر ما وفا كرديم به اين امر خدا و عـمـل كـرديـم بـه امـر خـدا و بـا هـم شـديـم، هـمـه قـشـرهـايـمـان بـا هـم شـد، خـارج و داخـل، دانـشـجـو و طـلبه، همه با هم اين نهضت را تا اينجا كه رسانديم تا آخر ببريم، شك نكنيد كه پيروز هستيد، هيچ شك نداشته باشيم. الان مهار پيروزى دست خود ملت است، دسـت خـودشـان، كليد پيروزى دست خود ملت است. ملت بايد بفهمد كه آن چيزى كه او را پـيـروز كـرد، هـمـيـن بـود كـه هـمـه بـا هـم بـودنـد و اعـتـصـام به حبل الله بود.2

 

ترویج فساد، نقشه‌اى براى انـحرف جوان‌ها

لكن از امورى، خيانت‌هایى كه دستگاه به ما كرده است، يكى همين قضيه اخـتـلاف اسـت، ازطـرق مـخـتـلفه جوان‌هاى ما را منحرف كردند، راه­هاى مختلف، شياطين اين‌ها نـشـسـتـنـد بـررسـى كـردنـد و راه‌هـایى پـيـدا كـردنـد بـراى ايـنـكـه نـسـل جـوان مـا را بـكـشـنـد بـه يـك فسادهایى و از آن چيزهایى كه مربوط به خودشان و زنـدگـى خـودشـان [است آنان را] غـافـل كـنـنـد. ايـن مراكز فسادى كه بيشترش در تهران است و در همه شـهـرستان­ها هست، اين با يك نقشه و حساب بوده است. اگر يك جوانى رفت در يك مركز فـسـادى، فـردايش هـم رفـت، ده روز رفـت، عـادت مـى‌كـنـد بـه آن مـركـز فـسـاد، دلش دنـبـال اوسـت. يـك جـوان يا جـوان‌هـایى كـه دلشـان دنبال مراكز فساد باشد، وقتى كه خواب مى­بينند، خواب همان مراكز را مى­بينند تا بيدار هـم مى­شوند حواسشان آنجا باشد و بعد هم بروند سراغ همان مقاصد فاسده. اين ديگر بـه درد ايـنـكـه بـتواند در مقابل قدرت‌ها بايستد و بگويد نه، نيست. اين ديگر فكرش دنبال اين نيست كه مملكت ما گرفتارى دارد، بايد اين گرفتارى را ما خودمان رفع بكنيم، ايـن ذهـنـش مـنعطف است ديگر از اين مسائل. اين اختلاط‌هایى كه درست كرده­اند و ايجاد كردند بـراى مـلت مـا و جـوان‌هـاى مـا را مـخـتـلط كـردنـد، بـا هـم كـشـيـدنـد بـه يـك مـسـائل فاسدى، اين هم جزء همان نقشه­هایى است كه براى ما كشيدند. اين اختلاط در دريا يـك چـيـز عـادى نـيـسـت، يـك چيزى نيست كه همين‌طورى شده باشد. يك نقشه­اى است براى ايـنـكـه جـوان­هـاى مـا را مـنـعـطـف كـنـنـد ذهـنشـان را بـه ايـن مـسـائل. اگـر چـنـديـن هـزار جـوان مـا جـذب شـدنـد بـه مـراكـزى كـه ايـن‌طـور مسائل شهوى و حيوانى در او مطرح است، همين چندين هزار جوان را ملت ما از دست داده.3

 

بـا مـصالح مسلمين و اسلام ما نمى‌توانيم مسامحه كنيم

درمـمـلكت ما هم وقتى كه اين فتح بزرگ به دست شما زن‌ها و مردهاى محترم انجام گرفت، همه چيز را آزاد گذاشتند، تبليغات را آزاد گذاشتند، مكتب‌ها را آزاد گذاشتند و اين است كه در چـنـد مـاه، تـقـريـبـاً حـدود دويـسـت تـا شايد، گروه‌هاى مختلف اظهار وجودكردند. حتى كـمـونيست‌هایى كه فاسد و مفسدند، اظهار وجود كردند؛ لكن بعد از آن ما احساس كرديم كه ايـن‌هـا اظـهـار وجـودشان فقط براى تبليغ نيست، فقط براى اين نيست كه مى­خواهند مكتب خـودشان را عرضه كنند، بلكه مسئله، مسئله توطئه است. عرضه مكتب غير از سوزاندن خـرمـن­هـاسـت، غـيـر ريـخـتـن بـه دانـشـگـاهاسـت و جـلوگـيـرى از ايـنـكـه دانـشـگـاهـيـان مـشـغـول كـار بـاشـنـد، غـيـر از ريختن به كارخانه­هاست و مانع شدن از اينكه كارخانه­ها عـمـل بـكـنـند. الان وقـتـى كـه تـوطـئه شـد، ديـگـر نـمـى‌تـوانـيـم مـا تـا آخـر تـحـمـل كـنـيـم و توطئه­ها را بپذيريم. مسئله، مسئله اسلام است. مسئله مصالح مسلمين اسـت، بـا مـصالح مسلمين و اسلام ما نمى‌تواني مسامحه كنيم. بنابراين من اعلام كردم كه اگر چنانچه اين‌ها باز يك چنين كارهایى بكنند، ما تمام ملت را بسيج مى‌كنيم، ما تمام پاسدارانى كه هستند بسيج مى­كنيم، ما تمام زن و مرد ايران را بسيج كنيم و ريشه آن‌ها را درمى‌آوريم. اين‌ها بايد برگردند به ملت و اگر مكتبى هم دارند با اينكه برگشت به ملت كردند، از روى عقل، از روى منطق صحبت بكنند. اين‌ها را در راديو خواستند كه با ايشان صـحـبـت بـكنند، حاضرنشدند. اين‌ها در مكتب شكست خورده­اند، اين‌ها يك‌دسته اشرار هستند، نه مكتب دارند، اين‌ها اشرار هستند. بنابراين اشرار را ما بايد سر جاى خودشان بنشانيم و بـا آن‌هـا بـا خـشـونـت رفـتـار كـنـيـم؛ لكـن مـن بـاز مـهـلت دادم بـه آن‌هـا كـه بـاز سـر عقل بيايند و برگردند به دامن ملت و با ملت همراهى كنند.4

 

پی نوشت:

1. بيانات امام خمينى درجمع اعضاى انجمن­هاى اسلامى دانشجويان در اورپا و دانشجويان اصفهان، 30/4/58

2. همان.

3. همان.

4. بيانات امام خمينى در جمع اعضاى سمينار آموزشى انجمن اسلامى معلمان كشور، 27/5/58